MAGIC TREE / organic apricot vodka with honey / ծիրանի օղի մեղրով 0.25լ /

1շիշ / 4500֏
Vino & Vino
Մնացել է
19 շիշ
Ալկոհոլ՝ 40% Տարողությունը՝ 0.25լ Ծիրանի օրգանիկ մրգային օղի մեղրով
շիշ